ครม. มีคำสั่งเห็นชอบให้ สมศ. ยกเลิกระบบประเมินสถานศึกษาแบบเดิม เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ เพื่อลดภาระงานของครู รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพการศึกษา

           จากกรณีกระแสเรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนจะมีการประเมินรอบที่ 4 เพื่อป้องกันปัญหาอย่างที่ผ่านมา โดยอยากให้มีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ อาทิ ตัวชี้วัดการประเมินต้องสะท้อนคุณภาพและสามารถนำมาใช้พัฒนาคุณภาพได้จริง มาตรฐานการประเมินต้องดี ไม่เป็นภาระงานมาก และมีการประเมินเชิงพื้นที่มากขึ้น ซึ่งคณะทำงานของ สมศ. ได้ข้อสรุปว่าต้องการให้ยกเลิกการประเมินแบบเดิม ที่เป็นการไปประเมินตามโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเป็นจำนวนมาก มาเป็นการประเมินแบบออนไลน์ บูรณาการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นหลัก เพื่อเป็นการลดภาระแก่ครู เว้นเฉพาะกรณีที่โรงเรียนมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นปัญหาหรือมีความผิดปกติ ก็ให้เข้าไปประเมินเชิงลึกเป็นกรณีไป โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 

           ล่าสุดวันนี้ (27 พฤษภาคม 2558) ทวิตเตอร์ของผู้สื่อข่าว @ArmUpdate มีรายงานว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งเห็นชอบให้ สมศ. ยกเลิกการประเมินสถานศึกษาแบบเดิมที่ต้องไปประเมินที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารไว้จำนวนมากแล้ว ส่งผลดีต่อครูที่ไม่ต้องแบกรับภาระงานมากเกินไปและเพื่อนำเวลามาเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
   
    ข้อมูล :  krapook.com