บุรีรัมย์ - ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคนเข้ารับนโยบายด้านการพัฒนาการจัดการเรียนสอน หวังพลิกโฉมการสอนนักเรียน ป.1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ภาคเรียน
       
       วันนี้ (9 มิ.ย.) นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการนิเทศติดตามกำกับ และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นที่เขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หรือภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้
       
       โดยได้มีการประชุมชี้แจงแนวนโยบายนี้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน และได้จัดอบรบให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 “พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งเป็นแนวทางและเป้าหมายระดับประเทศที่กำหนดไว้


       
       นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศ DLTV เรื่อง “พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ไปแล้วครบทุกโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แก่เด็กแบบมุ่งเน้นแนวทางพัฒนาการทางสมองนี้เป็นรูปแบบที่ดี ถ้าครูผู้สอนนำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเชื่อว่าจะสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในสิ้นภาคเรียนแรก
       
       จึงได้เชิญรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคนที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนแต่ละพื้นที่ไปแล้ว มาประชุมชี้แจงแนวทางการออกนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแต่ละโรงเรียนแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนรายบุคคลเป็นข้อมูลในการติดตามดูพัฒนาการของเด็ก และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการกุญแจ 5 ดอกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะ และคาดว่าภายในเดือนกันยายน 2558 นักเรียน ป.1 ในสังกัดจะได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน 

   
    โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 มิถุนายน 2558 15:05 น. (แก้ไขล่าสุด 9 มิถุนายน 2558 15:42 น.)