วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมาธิ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาศรมรักขิตวัน(วัดป่าโคกกระสัง) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านสระกุด โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 80 คน นักเรียน จำนวน 200 คน (ระดับชั้น ป.2- ป.6)

การอบรมพัฒนาครั้งนี้ มีกำหนด 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการได้รับความอนะเคราะห์จากทีมงานของพระอาจารย์ พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโรง ผจล.วัดระฆังโษิตารามวรมหาวิหาร กทม. และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบความเมตตาจากอาจารย์ช้าง จากจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทีมงาน เป็นผู้นำนักเรียนฝึกการไหว้ ฝึกการกราบ ฝึกการเดินจงกรม อย่างมีสติ ฝึกการนั่งสมาธิ เจริญภาวนา

กิจกรรมการอบรม นักเรียนทำวัตรเช้า ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ รับการพัฒนาสมาธิโดยคุณครูช้าง จากมูลนิธิวิปัสนากรรมฐานสุรินทร์ บ้านจันรม ช่วงค่ำพระอาจารย์นำผู้เข้ารับการอบรม ผู้ปกครองนักเรียน เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิ


@เพจ ข่าวภาพ /มานิต กีรตินิตยา

 

 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม