(11 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยนายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มโรงเรียน ดำเนินการประชุม และนายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ หัวหน้างานวิชาการกลุ่ม ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งกรรมการ การดำเนินการแข่งขัน คู่มือการประกวดแข่งขัน สถานที่ /ห้อง ตลอดจน รายชื่อนักเรียนทุกโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน จากนั้น นายประยูร ยะปะตัง เลขานุาการกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) ได้ชี้แจงขั้นตอนการกรอกแก้ไขข้อมูล ในระบบโปรแกรมจัดการแข่งขัน

      จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯกลุ่ม พร้อมที่จะดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 

(12 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนใน ระดับกลุ่มไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสร้างสรรค์ใน ด้านวิชาการ ด้านฝีมือทักษะวิชาชีพ และเพื่อหาตัวแทนของศูนย์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดในวันที่ 28-29 กันยายน 2560

      นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 กล่าวว่า วันนี้ มีโรงเรียนในกลุ่ม จำนวน 7 โรงเรียน ได้นำนักเรียน มาร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ครูนักเรียนมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นผลงานการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละกิจกรรมขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูนักเรียนทุกโรงเรียน ภายในกลุ่ม และโรงเรียนบ้านทุ่งวังซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการงาน ที่ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพราะจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของแต่ละคนออกมาซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของเขาในระดับเวทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศในโอกาสต่อไป

 

       สำหรับการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ในโรงเรียนสังกัดอำเภอพุทไธสง ประกอบด้วย ร.ร.ตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ ร.ร.อนุบาลพุทไธสง ร.ร.วัดโพธิ์ ร.ร.วัดหงษ์ ร.ร.ชุมชนบ้ายหายโศก และโรงเรียนบ้านซาดศึกษา ต่อไป../

 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ อ.ชิตษณุ  จีระออน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/artst5-60

 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน(11 กันยายน  2560)

 

 ดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (12 กันยายน  2560) ณ โรงเรยนบ้านทุ่งวัง