วันนี้(19 สิงหาคม 2559) นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง หัวหน้างานบริหารวิชาการกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ DLIT และ TEPE Online กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายประสงค์ พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง หัวหน้างานบริหารบุคคล กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อขยายผลการอบรมฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 2) เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะใน การประยุกต์นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
และ 3) เพื่อชี้แจงอบรมให้ความรู้และขั้นตอนเกี่ยวกับ ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online)

       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 38 คน จาก 7 โรงเรียนและ 1 สาขา คณะวิทยากร จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นวิทยากรหลัก (Smarts Trainer) โครงการ DLIT ประกอบด้วย 1. ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2. นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ 3. นายชิตษณุ จีระออน โรงเรียนบ้านหนองแวง ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หลักสูตรการอบรม กำหนด 1 วัน โดยการประยุกต์และปรับแนวทางการขยายผลโครงการ DLIT และ TEPE Online งบประมาณในการอบรมได้รับการจัดสรรจากทุกโรงเรียนในสังกัด

       สืบเนื่องจากสพฐ. ได้ขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประกอบด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้อบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดและดำเนินการขยายผลต่อไป และมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online)

       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การดำเนินการอบรมแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและทางกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จะได้นิเทศติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ DLIT และ TEPE Online ต่อไป  

 

ข่าว:  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :   ผอ.สมภาร กุลสิงห์/อ.ธนายุทธ นนทเสน

ดาวน์โหลด : ภาพกิจกรรม/หนังสือราชการ/คำสั่งกลุ่มโรงเรียน