วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น. นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (บ้านดอนเกมส์ 2559)

 

     การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มพุทไธสง 3 จำนวน 6 โรงเรียน คือ

     1.  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
     2.  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
     3. โรงเรียนบ้านข่อย
     4.  โรงเรียนวัดโพธิ์
     5.  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
     6.  โรงเรียนบ้านดอน

      กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ แฮนด์บอล กรีฑา และ เปตอง และยังจัดให้มีการแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการเดินเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านดอนที่รับเป็นเจ้าภาพ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ซึ่งได้รับความสะดวกอย่างดียิ่ง  

 

ข่าว/ภาพ :  สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายประชาสัมพันธ์
แหล่งข้อมูล :  @ 
Sukrit Buriram Phutthaisong