วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๔ โรงเรียน โดยมี นายสุขุม วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว อำเภอคูเมือง ประธานชมรมฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯทุกโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อย ๕ % ตามนโยบายสำนักงานเขตฯ โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ซึ่งเป็นเขตคู่พัฒนาของประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ และมีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET สูงเป็นอับดับที่ ๑ ของประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการศึกษาสู่งานอาชีพ ต่อไป.../    
       
       
       
         
     ข่าว/ภาพ :  นัฐกิตติ์ ขุมทอง  นักประชาสัมพันธ์