วันนี้(22 พฤษภาคม 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่มงานในสังกัด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา

       ในช่วงภาคเช้า เวลา 09.00 น.ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้พบปะเพื่อนครู มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ครูและบุคลรการทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ จากนั้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผอ.สพป.บร.4 และผอ.ทุกกลุ่มงานในสังกัด ในการพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อจากนั้นได้ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง"การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของเขตคู่พัฒนา ยโสธรเขต 1 กับ บุรีรัมย์ เขต 4"  วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นำเสนอ ความเป็นเลิศเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1  1 3 9 Yasotorn 1 Excellent Model"  ซึ่งเป็นโมเดลการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

       ในช่วงภาคบ่ายเวลา 13.00 น.  ประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ คนใหม่ นายไพฑูรย์  ยุทธเสรี พบปะเพื่อนครู จากนั้น ผอ.สพป.บร.4 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม จนเสร็จสิ้น (ผอ.กลุ่มงาน นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญ - รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม) พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับ สถานศึกษาในสังกัด โดยประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม (20 กลุ่มโรงเรียน) เพื่อพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อย 5%