สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้

และประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/49632

แบบสอบถามความคิดเห็น คลิกที่ลิงค์ http://gg.gg/4963n