สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 32 จัดให้มี "การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ลุ่มน้ำมูลเกมส์ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สพม.32 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


       (26 ก.ค. 2561) เวลา 09.00 พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน มีวัตถประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนด้านกีฬา  2) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา-กรีฑาแต่ละปรเภทเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอันเป็นเป็นส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกีฬา

        พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนกีฬาในโรงเรียนในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สพม.เขต 32   ที่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดภาคเช้า ดำเนินการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท ทุกรุ่น ระหว่างวันที่  26-27 กรกฎาคม 2561 และปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลอรุ่นอายุ 18 ปี (ทีมนักกีฬาพุทไธสง และ ทีมนักกีฬานาโพธิ์) เสร็จสิ้นการแข่งขัน มีพิธีมอบถ้วยรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันตามลำดับ 

       การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ลุ่มน้ำมูลเกมส์ ประจำปี 2561 ดำเนินการดังนี้


1. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น 8 ทีม (จาก 6 อำเภอในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์) ที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา ดังนี้

    1.1 ทีมสตึก A
    1.2 ทีมสตึก B
    1.3 ทีมคูเมือง A
    1.4 ทีมคูเมือง B
    1.5 ทีมแคนดง
    1.6 ทีมพุทไธสง
    1.7 ทีมนาโพธิ์
    1.8 ทีมบ้านใหม่ไชยพจน์
2. ประเภทรุ่นของการแข่งขันประกอบด้วย
    2.1 รุ่นอายุ 12 ปี
    2.2 รุ่นอายุ 14 ปี
    2.3 รุ่นอายุ 16 ปี
    2.4 รุ่นอายุ 18 ปี
3. ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน
    3.1 ฟุตบอล (ชาย-หญิง)
    3.2 ฟุตซอล (ชาย-หญิง)
    3.3 วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)
    3.4 วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย-หญิง)
    3.5 แบดมินตัน (ชาย-หญิง)
    3.6 เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง)
    3.7 บาสเกตบอล (ชาย-หญิง)
    3.8 เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง)
    3.9 เปตอง (ชาย-หญิง)
    3.10 กรีฑา (ชาย-หญิง)
4. สถานที่แข่งขันกีฬา-กรีฑา
   4.1 โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
   4.2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
   4.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
   4.4 โรงเรียนวัดสระบัว
   4.5 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
   4.6 โรงเรียนบ้านแดง (สหราฏร์วิทยา)
   4.7 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
   4.8 โรงเรียนพุทไธสง
   4.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
   4.10 โรงเรียนวัดหงษ์
   4.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แข่งขันกรีฑา)
5. โรงเรียน/หน่วยงานที่เข้าร่วมแข่งขัน
    5.1 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 192 โรงและ 1 สาขา
    5.2 สังกัด สพม. 32 จำนวน 16 โรง
    5.3 สังกัด ศธจ.บุรีรัมย์ (เอกชน) จำนวน 6 โรง

     การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ลุ่มน้ำมูลเกมส์ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ดำเนินการจัดการแข่งกีฬา-กรีฑา ในระดับโซนเพื่อเป็นตัวแทนและไปแข่งขันในระดับเขต ตามลำดับ สมควรได้รับการขอบคุณมีดังนี้

      1. ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด สพป.บร.4
      2. ประธานสหวิทยาเขต (ลุ่มน้ำมูล) สพม.32
      3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.4/สพม.32
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน)
      5. โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.4/สพม.32 ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬา (ทุกประเภท)
      6. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ให้ความอนุเคราะห์ ขบวนพาเหรด/ โรงเรียนอนุบาลคูเมืองให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์
      7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกรีฑาและเจ้าหน้าที่ นักศึกษาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรีฑา (ลู่-ลาน) ทุกประเภท
      8. ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑา

 

       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ลุ่มน้ำมูลเกมส์ ประจำปี 2561 โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความ สะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ที่นำนักเรียน นักศึกษา เยาวชนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาฯ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น และได้ตัวแทนนักกีฬาทุกประเภทเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง่ชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ต่อไป

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน, อ.มานิต กีรตินิตยา

หนังสือราชการ : คำสั่ง:   [ดาวน์โหลด]
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :
กล้องดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์  [พิธีเปิด]  [การแข่งขันกรีฑา]  [ฟุตบอลชิงชนะเลิศ 18 ปี ชาย ] [พิธีปิด]
กล้อง อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย  [คัดสายกีฬา 22-25 ก.ค.]  [พิธีเปิด]  [การแข่งขันกรีฑา][พิิธีปิด]
กล้อง อ.มานิต กีรตินิตยา  [พิธีเปิด]  [การแข่งขันกรีฑา] 

 

ภาพกิจกรรม