กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4 ดำเนิการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

วันนี้(9 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า ต.นิคม อ .สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ลูก เสือ-เนตรนารี ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6 2) เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีระเบียบวินัย มี ความรัก ความสนโรงเรียน ให้สามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ ชีวิตและมีทักษะในสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประกวดในระดับจังหวัดในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ต่อไป

 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ มีสถานศึกษาส่งลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านชุมแสง บ้านท่าม่วง บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้าน กม.ศูนย์ โดยมีจำนวน กองลูกเสือ-เนตรนารี 8 กอง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,000 บาท และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้อนุมัติเงินจากงบบริหารโครงการฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 34,000 บาท

 

                                            นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้้งนี้ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาเยาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ มีทักษะและรู้จักการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามอุดมการณ์ลูกเสือ  

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ นายธนพล จงปัตนา พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องประชุม ฉากเวที เครื่อเสียง และฝ่ายปฏิคม ขอขอบคุณ ผู้บังคับ บัญชาลูกเสือ เนตรนารี ที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน...

 

                                                                 นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.มานิต กีรตินิตยา
ลิงก์ภาพกิจกรรม 1 : https://photos.app.goo.gl/RAQJoYgmM3m7BPsD8

ลิงก์ภาพกิจกรรม 2 : http://gg.gg/an63k 

วิีดิทัศน์ :  |ลิงก์ 1|  |ลิงก์ 2|  |ลิงก์ 3| |ลิงก์ 4|
จดหมายข่าว ประถมลุ่มน้ำมูล : https://photos.app.goo.gl/p4ui2mb9uMBbUzHd8

 

 ภาพกิจกรรม

 

 

จดหมายข่าวประถมลุ่มน้ำมูล ฉบับที่ 2

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (tiger1528773514x1769975972_1.pdf)ประกาศผลระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์88 kB2018-06-12 15:10
Download this file (ส่งคำสั่ง(ลูกเสือ) สวนสนาม.pdf)คำสั่งคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์458 kB2018-06-11 05:34