เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จัดการแข่งขันมินิมาราธอนการกุศล "สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 " โดยนายสุนันท์  พวงโต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนที่ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีแต่ไม่มั่นคงถาวร ไม่ปลอยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่ง Sport City อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง แบ่งเป็นทุกระดับอายุ และ เดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร  กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมองค์กร ชมรมต่างๆ จากจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวต่างชาติร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือไปสร้างบ้านให้เด็กจำนวนกว่า 250,000 บาท

 

 ขอบคุณภาพจากชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์เขต 4
โหลดภาพต้นฉบับงาน "สพป.บุรีรัมย์เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ได้ที่...  https://goo.gl/qv1M8f

 ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง NBT : https://www.youtube.com/watch?v=3mHx-ISTEmA&feature=youtu.be