สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน ได้รับเกียรติจากนายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธี เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกลุ่มงานในปีงบประมาณ 2559 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การพิจารณาวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ได้แบ่งกลุ่มพิจารณานโยบาย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     จุดเน้นการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นการดการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
     นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ยังได้นำผู้เข้าอบรมได้ไปศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว ไปสักการะรูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) และร่วมบุญกฐินที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวเพื่อสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ในอำเภอวังน้ำเขียว ก่อนการเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ