กระบวน การตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง

The study of the Administrator’s Progress of Decision Making on Adoption of Information and Communication Technology for Education in Small Schools under the Office of the Basic Education Commission in the Lower Northeastern Region of Thailand

 

         ดาวน์โหลดบทคัดย่อ...