สูจิบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

"หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0"

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873       2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   วิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873          2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านหนองเชือก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873  2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873  2. นางพลอยชนก ทุนไธสง โทร. 091 050 6381
********************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม - ศิลปะ

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายสนิท เกไธสง โทร. 093 486 5605      2. นายเฉลิมเกียรติ   แก้วมา โทร. 084 497 0220

 ********************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487     2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487         2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน    1.นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487          2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

************************************************************
หมวดหมู่ : เรียนรวม – ภาษาไทย

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนัส สุขหนองบึง โทร. 083 372 1549          2. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง โทร. 081 064 9686

 *******************************************************************************

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

           สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.  นางสาวปาริศา ทองกาสี โทร.061 120 2731   2. นางเกษร   สมาทอง โทร. 095 183 6239

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

           สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.  นางสาวปาริศา ทองกาสี โทร.061 120 2731   2.  นางเกษร   สมาทอง โทร. 095 183 6239

 ************************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นางสาวพิชญ์ญามญช์   พลรัตน์   โทร. 095 612 9871   2. ดร.ฉวัฒญา   ฉิมมา โทร. 093 118 5154 

 **************************************************************

ข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4**
ลิงก์ :  บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ดาวน์โหลดสูจิบัตรการแข่งขันดังเอกสารแนบ    (Google Drive)   Link :  http://gg.gg/cfblh 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Informaiton System) โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.4


ตำแหน่งอ้างอิง : http://gg.gg/GISBRR4

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (31330_rontong.docx)07-สูจิบัตรการแข่งขันโรงเรียนบ้านร่อนทอง ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์18 kB2018-11-15 18:37
Download this file (31331_bansatuk.docx)01-สูจิบัตรการแข่งขันโรงเรียนบ้านสตึก ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์47 kB2018-11-15 11:30
Download this file (31333_nongcheak.docx)05-สูจิบัตรการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองเชือก ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์20 kB2018-11-15 11:33
Download this file (31334_chumchonbandonmon.docx)04-สูจิบัตรการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์25 kB2018-11-15 11:31
Download this file (31336_anubalsatuk.docx)02-สูจิบัตรการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์46 kB2018-11-15 11:30
Download this file (31338_satukCollect.docx)03-สูจิบัตรการแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสตึก ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์34 kB2018-11-15 11:31
Download this file (31339_nongkor.docx)06-สูจิบัตรการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง) ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์16 kB2018-11-15 11:33