วันนี้(11 พฤษภาคม 2561) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) 2018 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงาเขตพื้นที่ฯ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามกล่ายรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 54 โรง ๆ ละ 2 คน (ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา 1 คนและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน

คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์และคณะ โดยการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ PISA

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (อ้างอิงจาก E-Office)
ภาพ : @เชิดชัย รักษาอินทร์