วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ผุู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ในจำนวน 90 โรงเรียน (รวมทั้งสิ้น 180 คน) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด คณะวิทยากร นำทีมโดย ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 7 คน จากการอบรมทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนำผลการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ไปดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และส่งผลการพัฒนาที่ดีต่อการศึกษาชาติ../

ข่าว/ภาพ : นิรัญ  ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
แหล่งข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่

 

ภาพกิจกรรม