กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ"ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน" ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ ๑.ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ๒.ครูโรงเรียนต้นแบบสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านเป็นไปตามเป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ของ สพฐ. โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน และสนับสนุนการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library System) ในการบริหารจัดการ

 IMG 7161 resize

IMG 7240 resize

IMG 7235 resize

IMG 7210 resize

IMG 7262 resize

IMG 7250 resize

 

ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/0B8WlBWIPcd48bndhMERSOG1yOEk?usp=sharing
หรือ
http://gg.gg/4jwoa 
หรือ
https://goo.gl/Yk0wA3