เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ        
ผู้ประสานงานสนามสอบ กรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหลังใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
โดยได้รับเกียรติจาก
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุม
      โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะทำงานบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ว่าด้วยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ.2550 ข้อ10, ข้อ 11

 
   IMG 4777

IMG 4786

IMG 4768
 
 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/4d22m
ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ Webmaster