วันนี้(16 สิงหาคม 2559) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำคณะครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ศึกษาดูงานวิถีการปลูกนิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางเรณู เลื่อยไธสง นางสาวพณพร เกษตรเวทิน และนางวริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูบรรณารักษ์และผู้ดูแลห้องสมุดไปศึกษาและเรียนรู้วิธีการสร้างนิสัยรักการอ่าน และนำเอาเทคนิควิธีการมาปรับใช้ในห้องสมุดเป็นต้นแบบในกลุ่มโรงเรียนต่อไป กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดูงานเป็นครูบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบห้องสมุด กลุ่มโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปี พ.ศ. 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับนั้น การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นวิธีการ/แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษา เพราะการอ่านเป็นทักษะการรับสาร ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับทักษะต่าง ๆ นอกจากนี้การอ่านยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา อันส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหา ปัจจุบันการอ่านหนังสือของเยาวชนยังมีปัญหาอยู่มาก หนังสือที่ดีและมีสาระในปัจจุบัน ในห้องสมุดยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และความสนใจของนักเรียน การปลูกฝัง และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้จึงมีความสำคัญ ในการกระตุ้นส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

ขอขอบคุณ นายวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี 

      โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนที่ไม่มีการสอบ ...ไม่มีเสียงระฆัง ... ไม่มีดาวให้ผู้เรียน ..ไม่ต้องใช้แบบเรียน ... ไม่มีครูอบรมหน้าเสาธง ...ไม่จัดลำดับความสามารถผู้เรียน ...สอนด้วยด้วยเสียงเบาที่สุด.. เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องมาเรียนรู้ร่วมกับลูก... และทุกคนเรียนรู้อย่ามีความสุข

       โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในสังกัดของ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์

       ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา โดยการ ได้เปิดทำการเรียนการ สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 จำนวน 3 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คัดเลือกเด็กจากเด็กทั่วไปโดยวิธีจับฉลาก นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ข้อพิจารณาที่สำคัญคือ ผู้ปกครองต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา เป็นผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนฯ และเปิดทำการเรียนการสอนครบ 11 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1–2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่าง เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีครู 30 คน รับนักเรียนโดยการจับฉลาก โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50.2 ไร่ ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเงินของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา สร้างเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546

        ตั้งแต่เริ่มต้น นายเจมส์ คลาร์ก เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องการลงทุนก่อสร้างโรงเรียน และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เป็นจำนวนเงินประมาณ 52.5 ล้านบาท นอกจากนั้น นายเจมส์ คลาร์ก ยังสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ ปี 2546 - 2553 เป็นเงิน 52.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ นายเจมส์ คลาร์ก สนับสนุนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาถึงปัจจุบันเป็นเงินทั้งสิ้น 105 ล้านบาท.../

 

 

 ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  Webmaster

 ดาวน์โหลภาพกิจกรรม/หนังสือราชการ : http://gg.gg/libralylam