กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนนำร่อง "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ในวันที่ ๒ - ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนำร่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  เป็นโครงการที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมมาตรฐานได้ดี  มีความสอดคล้องกับหลักการ  แนวคิดของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นการต่อยอดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  และขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

bbbbbbbbbbbbbbb resize

IMG 0696 resize

IMG 0625 resize

aaaaaaaaaaaaa resize

IMG 0812 resize

 

ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ Webmaster

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/42qaf