วันนี้(18 มิถุนายน 2559) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนอ่านและเขียนแบบแจกลูกสะกดคำและพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักเกณฑ์การสอนภาษาไทย และ 2) เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการกล่าวรายงานนางเรณู เลื่อยไธสง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัด 194 โรง คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก Smarts Trainer BBL สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 8 ท่าน (นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง, นางจรรยา กีรตินิตยา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่, นางพรรณี ชะบา ครู โรงเรียนบ้านสตึก, นางจุฬาลักษณ์ ศรีพรหม ครูโรงเรียนบ้านเสม็ด, นางสุวรรณี ชิณภา ครูโรงเรียนบ้านละกอ, นางจุติมาพร เชียงกา ครูโรงเรียนบ้านนาลาว, นางพจนพร ทิพเนตร ครูโรงเรียนวัดสระจันทร์และนายศิริพงษ์ สิมสีดา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่ม)                                           นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดการอบรม

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ และวิธีการสอนตามแนวทางการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Base Learning : BBL) โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี

       จากการนิเทศติดตาม ประเมินผลการอ่าน-เขียนของนักเรีนย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 พบว่า โรงเรียนที่มีผลการอ่านเขียนระดับดีเยี่ยม จำนวน 73 โรง ระดับดีมาก จำนวน 54 โรง ระดับดี จำนวน 38 โรง ระดับพอใช้ จำนวน 14 โรง ระดับปรับปรุง จำนวน 6 โรง ระดับปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน 4 โรง ระดับอ่าน-เขียนไม่ได้ จำนวน 3 โรง

       สพฐ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แนวทางการสอนแจกลูกสะกดคำ เพื่อมาขยายผลครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัดต่อไป

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการอบรมครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุก ๆ ฝ่ายอย่างดียิ่ง.../


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

 
                                                                                   ภาพประกอบ  
   
   
   
     
     
   
     
     
   
   
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/42sn2  
  ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด :  สำหรับครูอบรมการสอนแบบแจกลูก http://gg.gg/42tcm 
                 ใบประกาศนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย http://gg.gg/42tcn