วันนี้(11 มิถุนายน 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม " การขับคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา(เอกชน) อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2) เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูุ่สถานศึกษา ในกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบฯ 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบฯ เป็นศุนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และ 4) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบฯ ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP)

       ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 194 คน วิทยากรในการฝึกอบรม 1) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 2) นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 3) นายแสงอุทัย ศ้กดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง และ 4) ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งว้ง สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พีระพงษ์-ดร.สงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้บริหาร-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทศพรวิทยา

       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานไว้ คือในปี พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ครบทุกเขตพื้นที่ และภายในปี พ.ศ.2560 ให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาพอเพียงระดับกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วจำนวน 111 โรง ยังคงเหลือ 82 โรง ที่ยังไม่ได้รับการประเมินและรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงต่อไป.../

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster

 
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/suff2559br4