วันนี้(16 มิถุนายน 2559) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับโรงเรียนในกลุ่มเสี่ยง 2) เพื่อนิเทศติดตามตรวจสอบพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิธีเปิดได้รับเกียรติ จากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบรรยายพิเศษ ผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3 จำนวน 69 โรง รวม 138 คน       ในการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.นิพนธ์ เสือก้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และสมควรได้รับการขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้


       การอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.ประพันธ์ อุมาธรณ์ ศน.วิเศษ แปวไธสง ศน.รัตนาภรณ์ ไตรสร และศน.ธีรภัทร ยศม้าว การอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและกำกับติดตามการบริหารจัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการนำระบบประกันคุณภาพในตาม กฏกระทรวงฯไปบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานความต้องการที่จำเป็นและข้อจำกัดของสถานศึกษาตลอดจนการติดตาม ผลการตรวจสอบพัฒนาการของคณะกรรมการตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์  Webmaster

 
 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการอบรม : http://gg.gg/42ai1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม : http://gg.gg/standard3br4