Menu

เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4 จัดการแข่งขันทักษะการอ่าน-การเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด  จำนวน  154  คน  จากทั้งหมด  52 โรงเรียน  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง

 

1

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”