วันนี้(26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.) นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (หลังใหม่) โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ

        โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 2) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และ 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม/ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมแนะแนว จำนวน 194 คน

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดให้ ปีการศึกษา 2559-2560 "ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่่น" และแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดขอบดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งใข้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

       การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ดังนี้
       1. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
       2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
           2.1 นายสิทธิพร ธรรมรักษา           ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
           2.2 นายศิวานนท์ สวยสว่าง           ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
           2.3 นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฏร์  ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
           2.4 นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร         ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
           2.5 นางสาวสุรางคนา เลื่อยไธสง    ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
           2.6 นางพลอยชนก ทุนไธสง         ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
       3. คณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

       การอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คเพื่อติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้งานตามขั้นตอน ตลอดจนการอภิปรายซักถาม เพื่อที่จะให้สามารถนำเอาแนวทาง วิธีการของการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหารจัดการของโรงเรียนต่อไป


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/43b8v 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที|**

 

 ภาพกิจกรรมการอบรม

 

 

             นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                                            ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

 
 

 

                                 นายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                                            กล่าวรายงานโครงการอบรม

     
 

 

                             นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 32
                                       วิทยากรอบรมให้ความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
     
 

                      นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร/ วิทยากร

 
     
     
     
     
     

ภาพสไลด์การอบรม