วันนี้(6 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (หลังใหม่) โดยมี นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความตระหนัก รู้และเข้าใจ หลักของภาวะผู้นำการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อหยุดยั้งปัญหายาเสพติด 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 3) มีทักษะในการดำรงชีงวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงและปัญหาด้านอื่น ๆ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรแกนนำด้านทักษะชีวิต ลูกเสือ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 ท่าน คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจ้ดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตนเองในสภาวะคับขัน จัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

       กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายตามโครงการดังกล่าว สามารถที่ะเสริมสร้างทักษะชีวิต  "หยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ความคาดหวังจากโครงการเข้าค่าย นักเรียนสามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิผล ให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของตนเองเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิตฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.../

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย/ชิตษณุ  จีระออน

 

ภาพกิจกรรมการอบรม

   
   
   
     
     
     
     
     
   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : ***