Menu

 

 

วันนี้(14 กรกฎาคม 2559) นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการประชุมปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งของสภานักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 (หลังใหม่) โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน โดยมีวัตุประสงค์ 1) เพื่อทบทวนงานสภานักเรียน 2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีสภานักเรียนในทุกโรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง 3) เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 1) ประธานสภานักเรียนโรงเรียนละ 1 คน รวม 194 คน 2) ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 194 คน และ 3) คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่รวม 15 คน รวมทั้งสิ้น 403 คน

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียน ให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล

       • เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโนบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้จัดประชุมปฏิบัติการโครงการดังกล่าว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสภานักเรียนได้อย่างถูกตัองตามขั้นตอน และปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของสภานักเรียนต่อไป.../

 
 

ช่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  *** (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

                              นายเรืองเดช  ทองศรี  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

 
     
     
     
     
   
   
             นายถิร  บุญศักดาพร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม. เขต 32 วิทยากรให้ความรู้สภานักเรียน
 
     
   
                 นายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากรให้ความรู้
 
   
   
     
     
     
   
   
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”