กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข็มแข็งขององค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดยการศึกษาดูงาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 และประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและองค์คณะบุคคล ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บริหารการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานและรองประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้นำคณะไปนมัสการองค์พระธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนม และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย