วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานระบบเครือข่าย ICT ณ สพป.หนองคาย เขต 1 โดยนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มไอซีที เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการต้อนรับของ นายมติชน มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มไอซีทีฯ

การศึกษาดูงานระบบเครือข่ายไอซีที ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่ และคณะทำงานตามคำสั่งของเขตที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคลากรในเขตพื้นที่ จำนวน 15 คน เครือข่ายไอซีทีทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 35 คน  รวมทั้งหมด 50 คน

ช่วงบ่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดหนองคาย วัดหลวงพ่อพระใส อุทยานแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย และตลาดสินค้าท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีน แหล่งช้อปปิ้ง ในส่วนภาคกลางคืน กิจกรรมสังสรรค์ชาวไอซีทีและร่วมแสดงมุทิตาจิต อ.มนตรี ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดงย่อ สมาชิกชมรมครูไอซที ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

การศึกษาดูงานระบบเครือข่ายไอซีที ในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันขับเคลื่อน กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ ไอซีที ในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป...ฝ

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ และทีมงานชมรมครูไอซีที (ทุกคน)
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/5x8mf

 

นายมติชน มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 กล่าวต้อนรับ

นายสนิท  เกไธสง ผอ.กลุ่มไอซีที ผู้รับผิดชอบโครงการ  แนะนำคณะศึกษาดูงาน

นายพนม  ศรีนอก  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รับมอบของที่ระลึก