เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรุณ พรหมจรรย์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 พร้อมด้วยนายธนัฐชัย ตาดวัน ได้มาติดตามและประเมินผล ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ๓. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักพื้นฐาน ๑๒ ประการ และประเด็นที่ ๔. กิจกรรมอาเซียนศึกษา โดยมี นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายปิยเชษฐ์ จันทร์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นายวิรัชปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง นายวิสุทธิ์ธรรม เจริญศิริ นายเกรียงไกร กะการดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการ
        เวลา ๑๓.๐๐ น.  ได้มาติดตามและประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ๓. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักพื้นฐาน ๑๒ ประการ และประเด็นที่ ๔. กิจกรรมอาเซียนศึกษา โดยมี นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายปิยเชษฐ์ จันทร์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการ

แฟ้มข่าว : Facebook ประถมบุรีรัมย์เขตสี่