วันพฤห้สบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประธานการตรวจนับจำนวนนักเรียนสถานศึกษาเอกชน ได้ตรวจนับ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมการร่วมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่บริการ ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุน ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่

     ๑) นายณัทชพงษ์ เลาหวัณศิริ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อำเภอพุทไธสง

     ๒) นายพีระพงษ์ พันธ์ุพินิจ นางสงกรานต์ พันธ์ุพินิจ ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก

     ๓) นางพิฑูรย์ กัณฑชัยวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทศพร อำเภอสตึก

     ๔) นางอรุณี สาธรพิทักษ์ ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ อำเภอสตึก

     ๕) นายมังกร เสริญไธสง ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา อำเภอพุทไธสง และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวันนา อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการกับกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

     นอกจากนั้นคณะกรรมการและผู้ประกอบการสถานศึกษาเอกชนที่อยู่ในการส่งเสริมของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ทั้ง ๖ แห่งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการศึกษา อีกด้วย

   
         
       
         
         
     ข้อมูล : ณัฐกิตติ์  ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์  @ประถมบุรีรัมย์ เขต 4