อังคาร, กันยายน 30, 2014
   
TEXT_SIZE

การประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1/2556

การประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนหนองขมาร

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_DIREC_NEW_01_536090.jpg

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ได้เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ครั้งที 1 / 2556 ที่ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองขมาร มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
       - การมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง และโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ
       - รองฯ ลวด  แก้วไธสง ได้รับคำสั่งจาก สพฐ. ให้ไปช่วยราชการที่ สพม.32 เป็นเวลา1ปี
       - แนะนำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ามาใหม่ ได้แก่ ร.ร.บ้านโนนเพกา/ ร.ร.กระทุ่มจานสามัคคี /ร.ร.บ้านสำโรงพิมาน/ร.ร.บ้านเสม็ด / ร.ร.บ้านโคกเมือง
       - รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ฯพณฯ พงศ์เทพ  เทพกาญจนา จะมาตรวจราชการที่อำเภอพุทไธสง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
       - กลุ่มนโยบายและแผน
            - การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556
            - การบริหารงบประมาณ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เร่งดำเนินการ ภายในเดือน มีนาคม
            - การติดตามตรวจสอบแก้ไขข้อมูล M-OBEC, B-OBEC
            - การติดตามตรวจสอบการรายงาน Tablet
       - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
            - แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
            - การรายงานผลการจัดกิจรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต ภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2556
       - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
            - การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556
สพป.บร.4 มีกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ จำนวน 6 รายการ
            - กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา หารือของดการจัดสอบ LAS ปีการศึกษา 2555  มติที่ประชุม เห็นชอบ
       - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
            - แจ้งยกเลิกเว็บไซต์การพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ระบบเดิม เปลี่ยนเป็นการพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์แบบรายบุคคล เริ่มเดือนมกราคม 2556เป็นต้นไป ที่ www.buriram4.biz / ครูและลูกจ้างประจำในอำเภอสตึกที่เว็บ http://stuk.buriram4.biz / และสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้า งชั่วคราวที่ http://www.empl.buriram4.biz / ส่วนครูอัตราจ้างโหลดได้ที่ http://tech.buriram4.biz
            - แจ้งเร่งรัดการบิกจ่ายงบประมาณ รายการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา/ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในฝัน/ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและอาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล/ ค่าก่อสร้าง-ซ่อมแซมอาคาร-ภูมิทัศน์ในโรงเรียน/ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ และงบค่าครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
       - กลุ่มบริหารงานบุคคล
            - แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโอนไปสังกัด กศน. จำนวน 3 ราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน โรงเรียนบ้านตะเบงสามัคคีและโรงเรียนบ้านป่าหนาม
            - ผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 22 ราย ให้แก่โรงเรียนต่างๆ และได้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
       - สรุปผลการจัดงานกายกรรมเพื่อการศึกษา คืนกลุ่มโรงเรียน 85% และมอบเครือข่ายต่างๆ 15% ให้กลุ่มและเครือข่ายต่างๆแจ้งแผนงานโครงการที่จะนำเงินไปใช้ด้วย
       - การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 เขตพื้นที่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสตึก สมาคมผู้บริหารฯเป็นเจ้าภาพ ขอความร่วมมือผู้บริหารร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

............................................

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved