วันนี้(3 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าค่ายนักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ช่วยครูดูแลเพื่อน) ณ ค่ายลูกเสือศูนย์พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมาโนช ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีสิทธิภาพมายิ่งขึ้น และเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นผู้นำ เป็นผู้ช่วยครู ดูแลเพื่อนในสถานศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำนักเรียน (ประธานนักเรียนและเลขานุการ) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 54 โรง ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน ระยะเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1คืน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสพฐ. ได้ประกาศให้ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้นำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณ สพฐ. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 54 โรง โรงเรียนทศวิทยา ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการเข้าค่าย 1 คืน 2 วัน สพม.32  และวิทยาลัยการอาชีพสตึก ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร  ตลอดคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณ นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูในโรงเรียนขยายโอกาสที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้

หลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว นักเรียนแกนนำจะได้นำความรู้จาการเข้าค่ายในครั้งนี้ ไปทำหน้าที่ผู้ช่วยครูแลเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

 

แบ่งปัน : |ภาพชุดที่ 1| |ภาพชุดที่ 2|

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา

   
         
         
    นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ    
         
    นายมาโนช ติณนรเศรษฐ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ