อังคาร, กันยายน 16, 2014
   
TEXT_SIZE


ขอบเขต แผนที่ ระยะทาง ที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


---------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดภาพประกอบ (แผนที่)  :
   |แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์|  |แผนที่ สพป.บร.4|
                                             |แผนที่อ.สตึก|  |แผนที่อ.แคนดง|  |แผนที่อ.คูเมือง|  |แผนที่อ.พุทไธสง|  |แผนที่อ.นาโพธิ์|  |แผนที่อ.บ้านใหม่ไชยพจน์|Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved