คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

 

   
     
     
     

บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำ มาตรฐานการศึกษามากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ

2) กำหนดแนวทาง การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา

3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศ การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา

 4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

 5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและการนิเทศฯและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 6) ประสานงานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด การศึกษา

 7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด การศึกษาตามความจำเป็น

 8) ปฎิบัติงานตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย