นายจรัส  พรดีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

1031260857 20130607 113452
นางสาวธัญจิรา    จิตโสภากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร


นายไพฑูล  รอดโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง


นายบรรเจนต์  ลิไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

1031260646 20130626 104019
นายชิตพล  เวินเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรียบ


นายพิสิษฐ์  บุญรับจิรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม

tn DSC00355
นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)

1031260651 20140521 202248
นายสุพร้อม  ออมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระทอง


นายวราพงษ์  พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

deang
นายวุฒิภัทร  หาญธิติภูวดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมวัน


นายสุพจน์  ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤาษีสถิต


นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล

นายสมพร แปไธสง โคกกง
นายสมพร  แปไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง


นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย


นายไพฑูรย์  มูลดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง

1032650180 20130730 115840
นายอนุชิต    เอกา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ

นายสนทร ลไธสง วดทรงสวรรณ
นายสุนทร  ลิไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

1031260899 20130726 171106
นางกฤษณา    เกลียววงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย


นางสาวสุปรียา  อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล