Menu

ขอให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าสอบให้สมัครสอบกรณีดังกล่าว โดยยื่นคำร้อขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัยด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์ด้วยวิธี EMS เท่านั้น 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”