เสาร์, กันยายน 20, 2014
   
TEXT_SIZE

ย้อนอดีตงานวันครู...ก่่อนจะมาถึงในปี 2556

จุดเริ่มต้นของการมีวันครู มาจากความปรารถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมากที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครู จากความต้องการของครูดังกล่าว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญของคุรุสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาเพื่อกำหนดให้มีวันครูขึ้น และเห็นควรกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น “วันครู”

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_DIREC_NEW_01_kroooday.jpgคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาในการประชุมวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2499 มีมติรับข้อเสนอและให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอรัฐบาลเพื่อกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม เป็น”วันครู” คณะรัฐมนตรีมีมติมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” คุรุสภาจึงจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน

ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 วันที่ 16 มกราคม 2556 คุรุสภาได้กำหนดแก่นสาระของการจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และการประกวดคำขวัญวันครูในปี 2556 คือ  แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน โดยกำหนดจัดงานวันครู ระหว่างวันที่12 – 16 มกราคม 2556 ส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคจัดวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด

กิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม โดยจะเป็นการประกวดวาดภาพวันครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันที่ 15 มกราคม เป็นการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    “พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครูแก่คณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

ในวันที่ 16 มกราคม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การคารวะครูอาวุโส การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิธีมอบรางวัล อาทิเช่น “รางวัลคุรุสภา” รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นได้รับ “รางวัลเข็ม เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ” รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุคุณธรรม เข็มทอง รางวัลหนี่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญทอง ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ  วันครู พ.ศ. 2556 ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู ฯลฯ คุรุสภาขอเชิญชวน “ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู” ในวันครู 16 มกราคม 2556

ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในการนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สพม. เขต 32 สถาบันอาชีวศึกษา กศน. เทศบาล อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ฯลฯ ร่วมกันจัดงานวันครุประจำปี 2556 ในทั้ง 6 อำเภอประกอบด้วย 1) อำเภอสตึก  2) อำเภอแคนดง  3) อำเภอคูเมือง 4) อำเภอพุทไธสง  5)  อำเภอนาโพธิ์  และ 6) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  ในส่วนของรายละเอียดให้ติดตามจากการประุชุมของคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละอำเภอ ตลอดจนแนวทางการจัดงานวันครูของคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ต่อไป


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
แหล่งข้อมูล :  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved