ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเบา อำเภอพุุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การรับทราบสภาพปัญหาในการบริหารจัดการ ตลอดทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูนักเรียน โดยเฉพาะการเตรียมการเพื่อการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ต้องไม่มีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายศักดา จันทร์ฝอย